Archivos del Tag: Consell

El Consell justifica la retirada de la sanció de 60.000 € al falconer de l’aeroport

El Consell no vol entrar en el fons de l’assumpte de la retirada de la sanció de 60.101 euros al falconer del castell de Peníscola i de l’aeroport cinc dies abans de ser imputat pel tràfic d’animals exòtics, ara, a les preguntes formulades per la diputada autonòmica de Compromís, Mònica Oltra, sobre aquesta situació, el Consell evita aplicar la legislació i es dóna per satisfet amb les raons jurídiques que van donar per acceptar el recurs presentat per l’afectat, mentre, aquest empresari va cobrar 97.906,92 euros pel servei de control d’avifauna a l’aeroport peatonal de Castelló, fins que se li va rescindir el contracte al ser imputat.

El Secretari Autonòmic d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua va acordar estimar el recurs de reposició interposat per la persona sancionada en l’expedient PSA.CS.011.12.

Aquest cas s’inicia en juliol de 2012, quan  els agents mediambiental de Sant Mateu van emetre un informe respecte a les inspeccions fetes a l’exposició d’animals (falconeria) que es feia tots els estius a l’interior del Castell de Peníscola, i en ella, es va denunciar que a més de no tindre els preceptius permisos com a “ parc zoològic”, es tenia una sèrie d’aus silvestres amb alts graus de protecció sense complir amb la normativa específica que les protegeix.  Després d’eixa inspecció, els agents també van anar a una finca propietat d’aquesta persona, i van descobrir un alt nombre d’animals protegits,  lloc en el qual tampoc tindria cap llicència com parc zoològic. En cap de les aus de l’exposició dins del castell, considerades com protegides a la Comunitat Valenciana se li va localitzar el preceptiu microxip identificatiu que estableix la Disposició Addicional Primera.2 del DECRET 21/2012, de 27 de gener, del Consell

La sanció que se li va imposar  en l’expedient PSA.CS.011.12. va ser de 60.101 euros al considerar-se un fet molt greu,.

Aquesta persona, que al mateix temps era el falconer contractat per Aerocas per espantar a la fauna silvestre de l’aeroport de Castelló, va presentar un recurs de reposició que obviava completament l’activitat que va ocasionar la inspecció ( la del Castell de Peníscola) i la possessió d’aus protegides per directiva europea sense anellar, i simplement es va agarrar a que la finca privada no podia ser entesa com un parc zoològic al no acreditar tindre un horari de visites al públic. La Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Pesca i Alimentació, també obvia el cas del Castell de Peníscola, i dóna la raó al recurs del propietari d’aquests animals, i aquesta anul·lació de la sanció, es signa en 18 de juny de 2013, dimarts, i justament eixa setmana, el divendres dia 21 es quan s’intervé i imputa a aquesta persona, per un delicte de contraban d’espècies protegides i falsificació de documents i certificats, i s’intervenen precisament 123 animals que els agents ambiental certifiquen en 2012 hi havia en la finca; àguiles, mussols, falcons, o llinxs  tots ells d’espècies altament protegides.

Veient els informes dels Agents Mediambientals, la sanció imposada, el recurs presentat i com el Secretari Autonòmic accepta aquests, queden molts extrems per resoldre:

1. L’activitat d’exposició per si mateixa ha d’estar donada d’alta com a parc zoològic i com a nucli zoològic, i complir els requisits legals o ser tancada. La permanència de l’ activitat sense estar registrada ni legalitzada és una falta molt greu.

DECRETO 158/1996 (modificado por el DECRETO 83/2007): Artículo 2.1. La declaración administrativa de núcleo zoológico, mediante su inscripción en el Registro  de Núcleos Zoológicos de la Comunitat Valenciana, será requisito previo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos siguientes, radicados en la Comunitat Valenciana: f) Parques zoológicos, entendidos como establecimientos, públicos o privados, que, con independencia de los días en que estén abiertos al público, tengan carácter permanente y mantengan animales vivos de  especies silvestres para su exposición.

LEY 31/2003 de Parques Zoológicos. Artículo. 7.1 La apertura al público, la  modificación sustancial y la ampliación están sujetas a autorización del órgano  competente de la comunidad autónoma

DIRECTIVA 1999/22/CE. Art. 4.2: Cada parque zoológico deberá contar con una autorización válida

DIRECTIVA 1999/22/CE: Artículo 2: por «parques zoológicos» se entenderán todos los establecimientos permanentes en donde se mantengan animales vivos de especies silvestres para su exposición al público, durante siete o más días al año.

(La LEY 31/2003 y el DECRETO 158/1996 son aún más restrictivos en la  consideración de parque zoológico y establecen esta figura para cualquier  establecimiento abierto al público que expongan animales vivos, con independencia de los días de apertura al público)

DECRETO 158/1996 (modificado por DECRETO 83/2007). DISPOSICION  TRANSITORIA: Los establecimientos comprendidos en la letra f) del apartado 1 del artículo 2 del presente Decreto, abiertos con anterioridad a su publicación, deberán  ajustarse a lo establecido en las modificaciones introducidas en este decreto y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de seis meses. Los parques zoológicos que no soliciten tal autorización deberán cerrar sus instalaciones al público y les serán de aplicación las medidas establecidas en el artículo 16 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre.

2. No és cert que les instal·lacions (o l’espai millor dit) siguen de l’ajuntament, sinó que són de la Diputació, i és la Diputació la que oficialment cedeix a l’any 2000 l’espai per a l’exposició a Associació Cultural Torre Rei (vinculada al mateix falconer imputat per la Guàrdia Civil delictes de tràfic d’espècies protegides). Actualment mitjançant prorrogues el cedeix a la mercantil Arte Halcón (també vinculada a la mateixa persona) , amb el compromís d’ell, d’obtenir les autoritzacions pertinents, i quedant la Diputació al marge (com es veu en la documentació baix exposada). No obstant això poc canviaria que foren les instal·lacions de l’ajuntament, com es diu al recurs, doncs la il·legalitat seria la mateixa i s’hauria d’haver actuat d’ofici contra l’ajuntament si realment hi hagués hagut responsabilitat per part d’aquest i no hagueren estat prescrites

Ley 30/1992. Artículo 67 Convalidación 1. La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. Real Decreto 1398/1993. 11. 1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. A efectos del presente Reglamento, se entiende por: a) Propia iniciativa: La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos susceptibles de constituir infracción por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación, bien ocasionalmente o por tener la condición de autoridad pública o atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.

3. El nucli zoològic que es diu particular i tancat al públic està directament vinculat a l’exposició (els animals ixen d’allí i tornen allí), i, en tot cas, el fet de tenir una col·lecció d’animals encara que sigai privada, sense estar registrada contravé un altra vegada la legalitat.

 Art. 2.1.f DECRET 158/1996 del Consell (modificat pel DECRET 83/2007) : «1. La declaración administrativa de núcleo zoológico, mediante su inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de la Comunitat Valenciana, será requisito previo indispensable para el funcionamiento de los establecimientos siguientes, radicados en la Comunitat Valenciana: h) Colecciones zoológicas no incluidas en el apartado f).

4. No hi ha cap justificació per permetre continuar amb una activitat il·legal que havia d’haver estat tancada en 2007 en aplicació de la legalitat.

DECRETO 158/1996 (modificado por el DECRETO 83/2007): DISPOSICION TRANSITORIA Los establecimientos comprendidos en la letra f) del apartado 1 del artículo 2 del presente Decreto, abiertos con anterioridad a su publicación, deberán ajustarse a lo establecido en las modificaciones introducidas en este decreto y solicitar la correspondiente autorización en el plazo de seis meses. Los parques zoológicos que no soliciten tal autorización deberán cerrar sus instalaciones al público y les serán de aplicación las medidas establecidas en el artículo 16 de la Ley 31/2003, de 27 de octubre.

5. El falconer comença l’any 2000/2001 com a Associació Cultural Torre del Rei. Si haguera estat una associació cultural “a l’ús” no haguera pogut tindre “ànim de lucre”, i si haguera sigut així en què reinvertia els dividends que obtenia de l’exposició?, els va passar després a la mercantil Arte Halcón?

6. El promotor actual de l’activitat és Arte Halcón el falconer imputat, i és qui es va comprometre a recaptar les autoritzacions necessàries, com així s’estableix en el document de cessió de l’espai del Castell de Peníscola que alberga l’exposició. En el document de 2013, de prorroga, es recorda que cal complir les condicions inicials de concessió.

“El Consell no se preocupó hasta el 4 de junio por los informes del Castor”

Carles Mulet

El diputado autonómico de Compromís, Juan Ponce, pedía en mayo pasado explicaciones al Consell, después de hacerse público el informe del Instituto Geográfico Nacional, datado en diciembre de 2013. Este informe concluía, que la causa de los terremotos en el … leer más

EUPV critica el tancament de 194 llits hospitalaris a Castelló

víctor tormo

El diputat d’EUPV a les Corts Valencianes, Víctor Tormo, assegura que la Conselleria de Sanitat està efectuant una retallada d’amagat, al no voler reemplaçar el personal sanitari que gaudeix a l’estiu de les seues vacances. “Aquests tancaments són denunciats any … leer más

Tormo (EU): “El que estem vivint al CEIP Herrero és un autèntic colp d’estat lingüístic”

víctor tormo

El diputat d’EUPV, Víctor Tormo, ha anunciat que portarà a Les Corts Valencianes les demandes del CEIP Herrero de Castelló en defensa del manteniment de la línia en valencià i exigirà que aquest atac contra la nostra llengua no és … leer más

Compromís acusa al Consell de no actuar por las prospecciones

Juan Ponce

En una pregunta registrada en febrero por parte del diputado autonómico de Compromís, Juan Ponce, se pedían explicaciones sobre las prospecciones petrolíferas en las Columbretes y sobre qué medidas piensa adoptar el Consell, dentro de sus competencias, para impedir la … leer más